The Petition / Petisie

SIGN HERE PLEASE!

Please sign and share this petition to Make The Cape a Federal Homeland State for Afrikaans people to protect them and their unique heritage such as the  Khoi, San, Coloured, Malay, European, etc.

The Cape has a long history which sets it apart from South Africa. It is the traditional homeland for Khoi-San bushman people, the Cape Coloureds and Malays, the Afrikaner Dutch and Germans, as well as Huguenots from France and Settlers from Britain, Ireland, etc, etc.

Ever since the arrival of the Europeans in 1652 it has grown and developed into a unique nation with its own language (Afrikaans), vibrant cultures and traditions and even gave birth to a new ethnic identity, the “coloured or brown people”. It also has a robust economy, the proceeds of which all go to the centrist ANC regime in Johannesburg with very little coming back because the Cape is not in the power of the communist ANC. (The opposition DA party are in power – sadly the DA also have centrist national ambitions so their loyalty is not with the Cape.)

Map_of_diekaap

Sadly, this African National Congress regime and it’s silent passenger, the South African Communist Party, is doing everything in it’s power to destroy the unique heritage and identity and populations and cultures and even languages of this region, in order to force them into the centrist communist state that South Africa has become.

Bantu (black) Africans, which have NO historic claim or occupation of the Cape, are coming in, and deliberately being brought in, by the millions to overpower and colonise the South Western tip of Africa. In the past 3 decades alone these “immigrants” have gone from being a very small minority to being a majority and are completely changing the nature and character of the Cape with examples of destruction of the local language, traditions and cultures witnessed every day. (European settlers only encountered Black tribes 140 years AFTER they arrived in the Cape at the Fish and Kei river, where the grasslands for the black herders ended.)

South Africa has 12 Languages and Nations forced together in a volatile mix that is falling apart every day. It is the Murder and Rape capital of the World! (45 Murders per day! A rape every six seconds!) Something MUST be done! YOU must do something to stop this madness and wholesale slaughter!

Furthermore, the marxist ANC regime refuses to acknowledge the Khoi-San bushman as the First Nation, to comply with the United Nations demand to declare them as an indigenous people. They have refused this for over a decade.

By signing this petition you help to take that refusal out of the hands of the corrupt, power hungry, dictatorial ANC. The South African constitution already has a clause 235 which makes room for Self Determination or Devolution of power where the majority population desires it.

We propose that the Western Cape and Northern Cape be formed into a Federal Afrikaner State for Coloured, Khoi-San and European populations within the South African Republic (any other suggestion is deemed illegal and will get us thrown in jail for sedition!).

Let us show the ANC / SACP and the World, that the will of the people from the Cape is for a civilised, free, fair and safe society with Western standards and the rule of law with mutual respect, beyond their greedy, corrupt, destructive and despotic reach…

Please share, the people of Southern Africa need your help again!


 

Teken en deel asseblief hierdie petisie om Die Kaap ‘n Federale tuisland vir die Afrikaans mense te maak om hulle en hul erfenis te beskerm, soos die Khoi, San, Bruin, Malay en Europese mense.

Die Kaap het ‘n lang geskiedenis wat dit uitsonder van die res van Suider-Afrika. Dit is die tradisionele tuisland vir Khoi-San Boesman mense, die Kaapse Kleurlinge en Maleiers, die Afrikaner Nederlandse en Duitsers, asook Hugenote uit Frankryk en Setlaars uit Brittanje, Ierland, ens, ens.

Sedert die aankoms van die Europeërs in 1652 het dit gegroei en ontwikkel tot ‘n unieke nasie met sy eie taal (Afrikaans), lewendige kulture en tradisies en selfs geboorte gegee het aan ‘n nuwe etniese identiteit, die “kleurling of bruin mense”. Dit het ook ‘n sterk ekonomie, die opbrengs van wat alles na die sentrale ANC regime in Johannesburg gaan, met baie min wat terug kom, omdat die Kaap nie onder die krag van die kommunistiese ANC is nie. (Die opposisie DA party is aan bewind in Die Kaap – ongelukkig het die DA ook nasionale ambisies, so hul lojaliteit is nie met die Kaap nie.)

Ongelukkig doen hierdie African National Congress regime, en sy stille passasier, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, alles in hul vermoë om die unieke erfenis, identiteit, bevolkings, kulture en selfs tale van die streek te vernietig, om hulle in te dwing in die sentralistiese kommunistiese staat wat Suid-Afrika geword het.

Bantoe (swartes), wat geen historiese eis of besetting van die Kaap het, kom in, en word doelbewus ingebring, by die miljoene om te koloniseer en die Suidwestelike punt van Afrika te oorvloed. In die afgelope 3 dekades alleen het hierdie “immigrante” gegaan van ‘n baie klein minderheid, na ‘n meerderheid en verander heeltemal die aard en karakter van die Kaap, met voorbeelde van die vernietiging van die plaaslike taal, tradisies en kulture wat gesien word elke dag. (Europese setlaars het eers swart stamme teëgekom 140 jaar nadat hulle in die Kaap aangekom het, dit by die Visrivier en Kei, waar die grasveld vir die swart herders geëindig het.)

TEKEN asseblief hier!

Suid-Afrika het 12 tale en nasies wat saam gedwing word in ‘n wisselvallige mengsel wat uitmekaar val elke dag. Dit is die moord en verkragting hoofstad van die wêreld! (45 moorde per dag! Verkragting elke ses sekondes!)

Iets moet gedoen moet word! JY moet iets doen om hierdie waansin en grootskaalse slagting te stop!

Verder het die Marxistiese ANC regime geweier om die Khoi-San Boesman as die Eerste Nasie te erken, om te voldoen aan die vereiste van die Verenigde Nasies om hul te verklaar as ‘n inheemse volk. Hulle het dit nou vir meer as ‘n dekade geweier.

Deur die ondertekening van hierdie petisie help jy om daardie weiering uit die hande van die korrupte, magshonger, diktatoriale ANC te neem. Die Suid-Afrikaanse grondwet het reeds ‘n klousule 235 wat ruimte vir selfbeskikking of afwenteling van mag, waar die meerderheid van die bevolking dit wil dit hë.

Ons stel voor dat die Wes-Kaap en Noord-Kaap gevorm word in ‘n Federale Afrikaner Staat vir Kleurlinge, Khoi-San en Europese bevolkings binne die Suid-Afrikaanse Republiek (enige ander voorstel is onwettig geag en ons sal in die tronk vir sedisie gegooi word!).

Kom ons wys die ANC / SAKP en die wêreld, dat die wil van die mense van die Kaap, is vir ‘n beskaafde, vrye, regverdigde en veilige samelewing met Westerse standaarde en die oppergesag van die reg met wedersydse respek, buite hul gulsige, korrupte, vernietigende en despotiese bereik …

Teken asseblief en deel, die mense van Suid-Afrika het jou hulp weer nodig!

DieKaap.com
https://www.change.org/p/un-south-african-republic-south-africans-make-the-cape-a-federal-homeland-state-for-afrikaner-khoi-san-coloured-and-european-people-in-southern-africa-to-protect-them-and-their-unique-heritage